ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

HATÁLYOS: 2020. január 23. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

1.     Az adatkezelő adatai:

Alapítvány neve:                 A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány

Székhely:                               1113 Budapest, Bartók Béla út 106-110. B. lph. 7. em. 29.

Adószám:                              19006994-1-43

Nyilvántartási szám:          01-01-0000299

Képviselő:                             Lévay Petra a kuratórium elnöke

Telefonszám:                       0670/772-0646

E-mail cím:                            info@vegtaghiany.hu

2.     Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja partnerei, támogatói tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Az adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

Az adatkezelő fentieknek megfelelve alakította ki hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit, tájékoztatóit.

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az adatkezelő székhelyén, weboldalán. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Az adatkezelő elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a partnerek, támogatók, kedvezményezettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

3.     Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az adatkezelőre, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelő tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre, kivéve belső (pl. munkavállalókkal kapcsolatos) adatkezelések, melyek az adatkezelő Adatkezelési Szabályzatában kerülnek szabályozásra.

Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

4.     Fontosabb fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére, vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Közös adatkezelők: ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőnek minősülnek.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

5.     Jogszerű adatkezelés az adatkezelőnél:

A személyes adatok kezelésére az adatkezelőnél kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

1.     ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,

2.     az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,

3.     az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

4.     az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,

5.     az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogszerűségét az adatkezelő a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha az adatkezelő megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelő a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

6.     Személyes adatok kezelése az adatkezelőnél:

Az adatkezelő alapítványként végzi tevékenységét. Elsődleges célja a végtaghiányos gyermekek komplex fejlesztése az egészséges, boldog felnőtté válás érdekében. Az adatkezelő különböző fejlesztő és közösségi foglalkozásokat, táborokat szervez az érintettek számára és igyekszik információkkal, jogi segítségnyújtással támogatni az érintett gyermekeket és szüleiket. Az adatkezelő ezen tevékenységek elvégzése során kerül kapcsolatba természetes személyek személyes adataival. Az alábbi adatkezelési tevékenységet folytatja:

A.    Az adatkezelő az Alapítvány kedvezményezettjeiről és törvényes képviselőjükről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az érintettek nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, valamint a végtaghiány típusát (mint különleges adat), a törvényes képviselők foglalkozását tartalmazza. Az adatkezelés célja az adatkezelő által szervezett rendezvények érintettjeinek pontos meghatározása, a rendezvényen résztvevők várható létszámának meghatározása, az adatkezelő részére történő segítségnyújtás lehetőségének tervezése. A személyes adatok nyilvántartásban történő rögzítésére kizárólag az érintett (18 éven aluli személy esetén a törvényes képviselő) előzetes, írásbeli, önkéntes hozzájárulásával kerül sor. Az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az érintett (illetve a törvényes képviselő) hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ezt követően haladéktalanul törli azokat. A nyilvántartásban szereplő személyes és különleges adatokhoz kizárólag az Alapítvány elnöke férhet hozzá.

B.     Az adatkezelő saját szervezésű rendezvényein résztvevők természetes személyek, az alapítvány kedvezményezettjei. Az eseményre jelentkezni az adatkezelő által meghirdetett e-mail címen lehet. A jelentkezés során az adatkezelő az érintett nevét, e-mail címét, telefonszámát kéri el. Az adatkezelés célja a rendezvényre, eseményre való regisztráció elvégzése, az érintettel való kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, az esemény szervezése. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az adatkezelő által szervezett rendezvények, események többnyire gyermekek számára kerülnek megszervezésre. Ennek megfelelően az adatkezelő gyermekek személyes adatait kezeli. A gyermek személyes adatainak kezelésére minden esetben a törvényes képviselő hozzájárulásával kerül sor. A személyes adatokat az adatkezelő a jogszabályban írt rendelkezéseknek megfelelően őrzi meg.

C.     Az adatkezelő különböző programokat szervez a gyermekek számára az Alapítvány céljával összefüggésben. A rendezvényeken résztvevő előadók, szakértők, segítők személyes adatainak kezelésére kerül sor ebben az esetben. Mivel ezekkel a személyekkel szerződéses kapcsolatban áll az adatkezelő, így a személyes adatok kezelésére a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont) jogalappal kerül sor. Az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a rendezvény megszervezése és az érintettel való kapcsolattartás érdekében kezeli. A rendezvényt követően a személyes adatokat az adatkezelő nem őrzi tovább. Az érintett neve, képmása a rendezvényről szóló hirdetéseken, az adatkezelő weboldalán, közösségi oldalain megjelenítésre kerülhetnek. Ehhez az adatkezelő az érintett hozzájárulását kéri (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

D.    Az Alapítvány vagyona terhére, céljának megvalósításával összefüggésben annak a személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit az alapító okirat vagy az erre jogosult alapítványi szerv kedvezményezettként megjelöl.

Lehetőség van arra is, hogy az adatkezelő több pályázó közül válassza ki az adott időszak vonatkozásában a kedvezményezett személyt. Ilyen esetekben a pályázók személyes adatainak kezelésére kerül sor. A pályázatok benyújtásával tulajdonképpen szerződéses kapcsolat alakul ki az adatkezelő és a pályázó személy között. Ennek megfelelően a pályázók személyes adatait az adatkezelő a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont) jogalappal kezeli. A kedvezményezett személyes adatainak kezelésére szintén ezzel a jogalappal kerül sor, annak érdekében, hogy a vonatkozó támogatás átadásra kerülhessen és a támogatási szerződést megkössék a szerződő felek. A személyes adatokat az adatkezelő a jogszabályban rögzített megőrzési időn belül őrzi meg, ezt követően haladéktalanul törli azokat.

E.     Tevékenysége során az adatkezelő tudomására jutnak az Alapítvány tevékenységével összefüggésben érintettek egészségügyi adatai is, mint különleges adatok. A természetüknél fogva különösen érzékeny személyes adatok egyedi védelmet igényelnek, mivel az alapvető jogokra és szabadságokra nézve a kezelésük körülményei jelentős kockázatot hordoznak. Az adatkezelő az ilyen módon tudomására jutott különleges adatokat a kedvezményezettekről és törvényes képviselőjükről szóló nyilvántartásban rögzíti. A különleges adatok kezelésére az adatkezelőnek az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 9. cikkének (2) bekezdésének a) pontja alapján van joga, hiszen a különleges adatok kezeléshez az érintett (18 éven aluli személy esetén a törvényes képviselő) kifejezett, írásbeli, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja. A különleges adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A személyes adatok kezelésére az adatkezelőnek az érintett (illetve a törvényes képviselő) hozzájárulásának visszavonásáig van joga.

F.     Az adatkezelő támogatásával összefüggésben egyéni vállalkozó vagy jogi személy támogató esetén támogatási szerződés kerülhet megkötésre. A szerződésben szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), a jogi személy kapcsolattartója esetében az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

G.    Amennyiben a támogatást a személyi jövedelemadó 1%-a terhére magánszemély adja az adatkezelőnek, úgy lehetőség van arra, hogy ha a magánszemély ehhez hozzájárulását adta, az adatkezelő a NAV-tól információt kérjen a támogató kilétére vonatkozóan. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelő haladéktalanul törli a személyes adatokat.

H.    Az adatkezelő gazdasági tevékenységet is folytathat. Ilyen eset lehet egy rendezvény megszervezése, ahol a belépés térítési díj ellenében lehetséges, bizonyos termékek értékesítése, valamint ingatlan bérbeadása is. Bérleti szerződések esetében az érintett (bérlő) személyes adatainak rögzítésére kerül sor. A szerződésben szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Ezekben az esetekben az adatkezelő kötelezettsége a számla kiállítása, erről jogszabály rendelkezik. A számla az érintett nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogszabályban írt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Az ilyen módon rögzített személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

I.       Az adatkezelő tevékenysége ellátása során partnerei e-mail címeit, telefonszámait kezeli, szerződéses kötelezettségei teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

J.      Az adatkezelő munkája során alvállalkozókkal, szállítókkal és szolgáltatókkal is szerződéses viszonyban állhat, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére. Ez esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja (magánszemély vagy egyéni vállalkozó esetében) a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), jogi személy kapcsolattartójának személyes adatai kapcsán az érintett kifejezett, előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

K.     Az adatkezelő elsősorban saját weboldalán (www.vegtag.hu) mutatja be tevékenységét, és a működésével kapcsolatos információkat. A weboldal működése során cookie-kat alkalmaz, amelyek szintén gyűjtenek személyes adatokat a látogatókról. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

L.     Az adatkezelő weboldalán lehetőség van arra is, hogy az oldal látogatója – bankkártyás fizetéssel – támogatást biztosítson az adatkezelő számára. A támogatás fizetése érdekében a támogató megadja személyes adatait az adatkezelő számára (név, e-mail cím), majd ezt követően bankkártyás fizetéssel teljesíti az általa meghatározott támogatási összeget. Az adatkezelő a támogatási összeg bankszámlájára történő megérkezésekor visszaigazolást küld a támogató részére. A támogató a támogatás megfizetését megelőzően elfogadja a weboldalon az adatkezelő Általános Szerződési Feltételeit, melynek értelmében támogatási szerződés jön létre a felek között. A személyes adatok kezelésének jogalapja tehát a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). A támogatás összegéről az adatkezelő számlát nem állít ki a támogató részére. A személyes adatokat az adatkezelő a jogszabályban rögzített megőrzési idő figyelembe vételével őrzi meg.

M.  Az adatkezelőnél lehetőség van feliratkozni hírlevélre is, név, e-mail cím megadásával. A hírlevélre történő feliratkozás során az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

N.    A weboldalon az oldal látogatójának lehetősége van kapcsolatba lépni az adatkezelővel, egy kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és az adatkezelő tevékenysége iránt érdeklődővel. A kapcsolatfelvételt követően az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli az érdeklődő személyes adatait. Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásával, ezzel a jogalappal kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az űrlap kitöltésével az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját és hozzájárulását adja személyes adatai kapcsolatfelvétel céljából történő kezeléséhez.

O.    A weboldalon néhány érintett személy története és az Alapítvánnyal kapcsolatos véleménye kerül feltüntetésre. A vélemények jelenleg személyes adatok feltüntetése nélkül láthatók a weboldalon. Kizárólag akkor kerül a weboldalon feltüntetésre az érintett teljes neve (esetleg más személyes adata), amennyiben ehhez írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

P.     Az adatkezelő tevékenysége bemutatása céljából, marketing célból Facebook oldalt is üzemeltet. Itt is sor kerül az oldal követőinek adatkezelésére. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Q.    Az adatkezelő alkalmanként fotó-, vagy videófelvételeket készít partnereiről, a rendezvényeken résztvevőkről, kedvezményezettekről, támogatókról és az Alapítvány témájában érintettekről. Amennyiben a felvételen felismerhető magánszemély látható, a felvétel elkészítésére és felhasználására – az adatkezelő weboldalán, közösségi oldalain, vagy egyéb megjelenései kapcsán – kizárólag az érintett (18 éven aluli személy esetében a törvényes képviselő) írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulásával kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Adatkezelő a fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

7.     Az adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

Az adatkezelő ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére állnak.

Az érintettek jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerésével és tudomásul vételével elfogadják, hogy adatkezelő az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók és közös adatkezelők részére továbbítja személyes adataikat.

–        Adatfeldolgozó az adatkezelő által alkalmazott könyvelő cég:

 • ENOLA 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
  1114 Budapest, Bocskai út 21. 2/3.
  Tel.: 279-0734, 209-0033, 209-0032
  Fax: 279-0827
  e-mail: enola@enola.hu

–        A számlák kiállításával kapcsolatban az adatkezelő partnere:

 • szamlazz.hu
 • Email: info@szamlazz.hu
 • Postacím: KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
 • Tel: +36-30-35-44-789 (automata tájékoztatás)

–        A bankkártyával történő fizetés érdekében az adatkezelő adatfeldolgozója, aki egyben önálló adatkezelő is:

 • Barion Payment Zrt.
 • székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése, majd ezt követően a jogszabályban írt megőrzési kötelezettség teljesítése.

–        Az adatkezelő weboldalának tárhelyét biztosító társaság szintén adatfeldolgozónak minősül:

 • Evolutionet Kft.
  7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
  Cégjegyzékszám: 02-09-075023
  Adószám: 14992511-2-02
  ugyfelszolgalat@szerverzum.hu
  +36 30 503 1929

–        Az adatkezelő levelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó:

 • Evolutionet Kft.
  7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
  Cégjegyzékszám: 02-09-075023
  Adószám: 14992511-2-02
  ugyfelszolgalat@szerverzum.hu
  +36 30 503 1929

–        További adatfeldolgozó a hírlevél küldéssel összefüggésben:

 • The Rocket Science Group, LLC
 • 675 Ponce de Leon Ave NE
 • Suite 5000
 • Atlanta, GA 30308 USA

–        A Facebook oldal használata és a weboldalba épített social plug-in-ek használata miatt adatfeldolgozó és közös adatkezelő partner:

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország

–        A felhő alapú online adatbázisban történő adattárolás során a szolgáltatás nyújtója adatfeldolgozónak minősül:

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

–        Az adatkezelővel szerződött webfejlesztő adatfeldolgozónak minősül:

 • Sebők Eszter egyéni vállalkozó
 • székhely: 2131 Göd, Erzsébet liget utca 12/2.
 • nyilvántartási szám: 53787813
 • adószám: 69858507-1-33
 • email: info@especialdesign.hu
 • tel: 0670-281-3646

–        Az adatkezelővel együttműködő adománygyűjtő partner szintén adatfeldolgozónak minősül:

 • Gyuricza Kitti
 • kitti@gmail.com

–        Közös adatkezelő az adatkezelő úszóoktató partnere:

 • Kőhalmi Katalin
 • 1225 Budapest, Ánizs utca 2

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az adatkezelő által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

8.     Támogatásra pályázók, kedvezményezettek személyes adatainak kezelése:

Az adatkezelő az Alapítvány kedvezményezettjeiről és törvényes képviselőjükről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az érintettek nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, valamint a végtaghiány típusát (mint különleges adat), a törvényes képviselők foglalkozását tartalmazza. Az adatkezelés célja az adatkezelő által szervezett rendezvények érintettjeinek pontos meghatározása, a rendezvényen résztvevők várható létszámának meghatározása, az adatkezelő részére történő segítségnyújtás lehetőségének tervezése. A személyes adatok nyilvántartásban történő rögzítésére kizárólag az érintett (18 éven aluli személy esetén a törvényes képviselő) előzetes, írásbeli, önkéntes hozzájárulásával kerül sor. Az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az érintett (illetve a törvényes képviselő) hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ezt követően haladéktalanul törli azokat. A nyilvántartásban szereplő személyes és különleges adatokhoz kizárólag az Alapítvány elnöke férhet hozzá.

Az adatkezelő saját szervezésű rendezvényein résztvevők természetes személyek, az alapítvány kedvezményezettjei. Az eseményre jelentkezni az adatkezelő által meghirdetett e-mail címen lehet. A jelentkezés során az adatkezelő az érintett nevét, e-mail címét, telefonszámát kéri el. Az adatkezelés célja a rendezvényre, eseményre való regisztráció elvégzése, az érintettel való kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, az esemény szervezése. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az adatkezelő által szervezett rendezvények, események többnyire gyermekek számára kerülnek megszervezésre. Ennek megfelelően az adatkezelő gyermekek személyes adatait kezeli. A gyermek személyes adatainak kezelésére minden esetben a törvényes képviselő hozzájárulásával kerül sor. A személyes adatokat az adatkezelő a jogszabályban írt rendelkezéseknek megfelelően őrzi meg.

Az Alapítvány vagyona terhére, céljának megvalósításával összefüggésben annak a személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit az alapító okirat vagy az erre jogosult alapítványi szerv kedvezményezettként megjelöl.

Lehetőség van arra is, hogy az adatkezelő több pályázó közül válassza ki az adott időszak vonatkozásában a kedvezményezett személyt. Ilyen esetekben a pályázók személyes adatainak kezelésére kerül sor. A pályázatok benyújtásával tulajdonképpen szerződéses kapcsolat alakul ki az adatkezelő és a pályázó személy között. Ennek megfelelően a pályázók személyes adatait az adatkezelő a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont) jogalappal kezeli. A kedvezményezett személyes adatainak kezelésére szintén ezzel a jogalappal kerül sor, annak érdekében, hogy a vonatkozó támogatás átadásra kerülhessen és a támogatási szerződést megkössék a szerződő felek. A személyes adatokat az adatkezelő a jogszabályban rögzített megőrzési időn belül őrzi meg, ezt követően haladéktalanul törli azokat.

9.     Előadások, rendezvények előadóinak, szakértőinek személyes adatkezelése:

Az adatkezelő különböző programokat szervez a gyermekek számára az Alapítvány céljával összefüggésben. A rendezvényeken résztvevő előadók, szakértők, segítők személyes adatainak kezelésére kerül sor ebben az esetben. Mivel ezekkel a személyekkel szerződéses kapcsolatban áll az adatkezelő, így a személyes adatok kezelésére a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont) jogalappal kerül sor. Az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a rendezvény megszervezése és az érintettel való kapcsolattartás érdekében kezeli. A rendezvényt követően a személyes adatokat az adatkezelő nem őrzi tovább. Az érintett neve, képmása a rendezvényről szóló hirdetéseken, az adatkezelő weboldalán, közösségi oldalain megjelenítésre kerülhetnek. Ehhez az adatkezelő az érintett hozzájárulását kéri (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

10. A támogatók személyes adatainak kezelése:

Az adatkezelő támogatásával összefüggésben egyéni vállalkozó vagy jogi személy támogató esetén támogatási szerződés kerülhet megkötésre. A szerződésben szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), a jogi személy kapcsolattartója esetében az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A szerződésben szereplő személyes adatokat az adatkezelő a jogszabályban írt megőrzési kötelezettségnek eleget téve őrzi meg.

Amennyiben a támogatást a személyi jövedelemadó 1%-a terhére magánszemély adja az adatkezelőnek, úgy lehetőség van arra, hogy ha a magánszemély ehhez hozzájárulását adta, az adatkezelő a NAV-tól információt kérjen a támogató kilétére vonatkozóan. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelő haladéktalanul törli a személyes adatokat.

Az adatkezelő weboldalán lehetőség van arra is, hogy az oldal látogatója – bankkártyás fizetéssel – támogatást biztosítson az adatkezelő számára. A támogatás fizetése érdekében a támogató megadja személyes adatait az adatkezelő számára (név, e-mail cím), majd ezt követően bankkártyás fizetéssel teljesíti az általa meghatározott támogatási összeget. Az adatkezelő a támogatási összeg bankszámlájára történő megérkezésekor visszaigazolást küld a támogató részére. A támogató a támogatás megfizetését megelőzően elfogadja a weboldalon az adatkezelő Általános Szerződési Feltételeit, melynek értelmében támogatási szerződés jön létre a felek között. A személyes adatok kezelésének jogalapja tehát a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). A támogatás összegéről az adatkezelő számlát nem állít ki a támogató részére. A személyes adatokat az adatkezelő a jogszabályban rögzített megőrzési idő figyelembe vételével őrzi meg.

11. Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:

Az érintett az adatkezelő weboldalán nyújtott támogatással, a hírlevélre való feliratkozással, a kapcsolatfelvételi űrlap használatával és a weboldal által alkalmazott cookie-k működéséhez való hozzájárulással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy nem nyújthat ilyen módon támogatást, nem iratkozhat fel hírlevélre, nem léphet kapcsolatba ilyen módon az adatkezelővel és a weboldal által alkalmazott cookie-k adatgyűjtéséhez sem járulhat hozzá, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

Tevékenysége során az adatkezelő tudomására jutnak az Alapítvány tevékenységével összefüggésben érintettek egészségügyi adatai is, mint különleges adatok. A természetüknél fogva különösen érzékeny személyes adatok egyedi védelmet igényelnek, mivel az alapvető jogokra és szabadságokra nézve a kezelésük körülményei jelentős kockázatot hordoznak. Az adatkezelő az ilyen módon tudomására jutott különleges adatokat a kedvezményezettekről és törvényes képviselőjükről szóló nyilvántartásban rögzíti. A különleges adatok kezelésére az adatkezelőnek az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 9. cikkének (2) bekezdésének a) pontja alapján van joga, hiszen a különleges adatok kezeléshez az érintett (18 éven aluli személy esetén a törvényes képviselő) kifejezett, írásbeli, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja. A különleges adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A személyes adatok kezelésére az adatkezelőnek az érintett (illetve a törvényes képviselő) hozzájárulásának visszavonásáig van joga.

Az egyéb módon az adatkezelő tudomására hozott, vagy tudomására jutott különleges adatot az adatkezelő nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat az adatkezelő tudta nélkül került az adatkezelő bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből.

12. Az adatkezelő gazdasági tevékenysége:

Az adatkezelő gazdasági tevékenységet is folytathat. Ilyen eset lehet egy rendezvény megszervezése, ahol a belépés térítési díj ellenében lehetséges, bizonyos termékek értékesítése, valamint ingatlan bérbeadása is. Bérleti szerződések esetében az érintett (bérlő) személyes adatainak rögzítésére kerül sor. A szerződésben szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Ezekben az esetekben az adatkezelő kötelezettsége a számla kiállítása, erről jogszabály rendelkezik. A számla az érintett nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogszabályban írt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Az ilyen módon rögzített személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

13. E-mail címek, telefonszámok megőrzése során alkalmazott eljárás:

Az adatkezelő tevékenysége során partnerei e-mail címét és telefonszámát is megismeri. Az ilyen módon rendszerébe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. Néhány esetben az adatkezelőnek továbbra is jogos érdeke fűződik az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kéri az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

14. Szállítói szerződések:

Az adatkezelő szállítói elérhetőségeit (név, e-mail cím, telefonszám) is kezelheti és szolgáltató, alvállalkozó cégekkel is kapcsolatban állhat. A partnerekkel való kapcsolattartás érdekében ezekben az esetekben is sor kerülhet személyes adatok kezelésére (a kapcsolattartó, vagy a magánszemély, egyéni vállalkozó személyes adatai). A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy a kapcsolattartó hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelő, a cégek kapcsolattartóival hozzájáruló nyilatkozatot tölt ki, melyben tájékoztatja őket a személyes adatokkal kapcsolatos jogaikról és hozzájárulásukat kéri, hogy kezelhesse adataikat. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett kifejezett, írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása az adatkezeléshez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. A szerződésben és számlán szereplő személyes adatok megőrzése tekintetében szintén a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve jár el az adatkezelő és 8 évig tárolja azokat.

15. Fényképek, videófelvételek készítése az adatkezelőnél:

Az adatkezelő alkalmanként fotó-, vagy videófelvételeket készít partnereiről, a rendezvényeken résztvevőkről, kedvezményezettekről, támogatókról és az Alapítvány témájában érintettekről. Amennyiben a felvételen felismerhető magánszemély látható, a felvétel elkészítésére és felhasználására – az adatkezelő weboldalán, közösségi oldalain, vagy egyéb megjelenései kapcsán – kizárólag az érintett (18 éven aluli személy esetében a törvényes képviselő) írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulásával kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Amennyiben az érintett a hozzájárulást visszavonja és kéri a felvétel felhasználásának megszüntetését, esetleg a felvétel törlését, az adatkezelő ezen kérésnek haladéktalanul eleget tesz.

16. Az adatkezelő weboldala:

Az adatkezelő elsősorban saját weboldalán (www.vegtaghiany.hu) mutatja be tevékenységét, és az azzal kapcsolatos információkat.

Az adatkezelő weboldala működése során Cookie-kat használ. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Cookie-k (Sütik):

A sütik feladata:

–        információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

–        megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;

–        megkönnyítik a weboldal használatát;

–        minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről

Barion Pixel: Egy java script alapú mérőkód, amely a Kereskedő Weboldalán kerül elhelyezésre és a Weboldal látogatóinak aktivitását követi, a Weboldal látogatók böngészőjében elhelyezett cookie-k (sütik) segítségével. A Barion Pixel – a cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezését követően – a Weboldal látogatókról és azok böngészési szokásairól gyűjt adatokat és az adatokat közvetlenül a Szolgáltató szerverére továbbítja. A Szolgáltató ezen adatokat csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.4 pont), valamint marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára használja (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.12 pont) a mindenkori Barion Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint. A Barion Pixelnek két verziója létezik: a Barion Pixel Alap Verzió és a Barion Pixel Teljes Verzió.

Barion Pixel Alap Verzió: A Barion Pixel kizárólag csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre adatot gyűjtő verziója.

Barion Pixel Teljes Verzió: A Barion Pixel mind csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre, mind marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára adatot gyűjtő verziója

Social plug-in-ek alkalmazása:

Az adatkezelő weboldala alkalmazza a közösségi oldalak beágyazott tartalmait is. Ezekben az esetekben a közösségi oldal üzemeltetőjével közös adatkezelés valósul meg. Az adatkezelési jogalapja az érintett hozzájárulása, melyet a cookiek-ról való adatgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztatás elfogadásával, az adatgyűjtéshez való hozzájárulással tesz meg.

Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:

Webböngésző Cookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.

Ha a látogató úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját.

Az érintett az adatkezelő weboldalán a cookie-k használatának elfogadásával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a weboldal által alkalmazott cookie-k elfogadásáról vagy elutasításáról nem nyilatkozhat, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

Az online támogatás során történő személyes adatkezelés:

Az adatkezelő weboldalán lehetőség van arra is, hogy az oldal látogatója – bankkártyás fizetéssel – támogatást biztosítson az adatkezelő számára. A támogatás fizetése érdekében a támogató megadja személyes adatait az adatkezelő számára (név, e-mail cím), majd ezt követően bankkártyás fizetéssel teljesíti az általa meghatározott támogatási összeget. Az adatkezelő a támogatási összeg bankszámlájára történő megérkezésekor visszaigazolást küld a támogató részére. A támogató a támogatás megfizetését megelőzően elfogadja a weboldalon az adatkezelő Általános Szerződési Feltételeit, melynek értelmében támogatási szerződés jön létre a felek között. A személyes adatok kezelésének jogalapja tehát a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). A támogatás összegéről az adatkezelő számlát nem állít ki a támogató részére. A személyes adatokat az adatkezelő a jogszabályban rögzített megőrzési idő figyelembe vételével őrzi meg.

A weboldalon feltüntetett véleményekkel kapcsolatos személyes adatkezelés:

A weboldalon néhány érintett személy története és az Alapítvánnyal kapcsolatos véleménye kerül feltüntetésre. A vélemények jelenleg személyes adatok feltüntetése nélkül láthatók a weboldalon. Kizárólag akkor kerül a weboldalon feltüntetésre az érintett teljes neve (esetleg más személyes adata), amennyiben ehhez írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő az ilyen módon tudomására jutott személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A weboldalon alkalmazott kapcsolatfelvételi űrlap:

A weboldalon az oldal látogatójának lehetősége van kapcsolatba lépni az adatkezelővel, egy kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és az adatkezelő tevékenysége iránt érdeklődővel. A kapcsolatfelvételt követően az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli az érdeklődő személyes adatait. Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásával, ezzel a jogalappal kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az űrlap kitöltésével az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját és hozzájárulását adja személyes adatai kapcsolatfelvétel céljából történő kezeléséhez.

Az érintett az adatkezelő weboldalán az ügyfélkapcsolati adatlap használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy az ügyfélkapcsolati adatlapon nem veheti fel a kapcsolatot az adatkezelővel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

17. Hírlevélre történő feliratkozás:

Az adatkezelőnél lehetőség van feliratkozni hírlevélre is. A hírlevélre történő feliratkozás során az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú (hírlevél küldés céljából) történő kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a weboldalon megjelenő újdonságokról, legújabb hírekről, a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A hírlevélre és/vagy DM célú levélküldésre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul, az adatkezelő természetesen lehetőséget ad arra, hogy az érintett bármikor visszavonhassa hozzájárulását és leiratkozzon a hírlevélről.

Az érintett az adatkezelő weboldalán a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

18. Az adatkezelő közösségi oldala:

Az adatkezelő Facebook oldalt is üzemeltet, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére. Az adatkezelő Facebook oldalán is népszerűsíti tevékenységét, ismerteti célkitűzéseit és információkat oszt meg.

https://www.facebook.com/vegtaghianyos.gyermekekert/

Az adatkezelő a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomására jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használja, további reklám célokra nem.

A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, információk közlése. A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és hirdetésekkel való megcélzását.

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán talál.

A Facebook oldalon követők személyes adatait az adatkezelő hozzájárulásuk értelmében kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalát, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

19. A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés:

Az adatkezelő elsősorban a dokumentumok tárolására, biztonsági mentésére és megosztására alkalmaz felhő alapú szolgáltatásokat. Az ilyen szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe, hanem egy távoli szerver, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. Ilyen szolgáltatást nyújtanak az online tárhelyek is. A felhőalkalmazások nagy előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.

Ezekben az esetekben a felhőszolgáltató adatfeldolgozónak tekinthető, aki a személyes adatokat az adatkezelő érdekében dolgozza fel. A felhőszolgáltatók kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelésére, és csak az adatkezelő utasítására végezhetnek adatfeldolgozást.

Az adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, minden, általában elvárható intézkedést megtesz, hogy azokkal partnerei adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrzi.

A felhő alapú tárhelyek jelszóval védettek, az ott tárolt adatokhoz kizárólag az adatkezelő férhet hozzá.

Az adatkezelő partnerei a felhő alapú alkalmazások igénybevételéhez szükséges adattovábbításhoz jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

20. Az adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az adatkezelő fokozottan ügyel partnerei, a kedvezményezettek és az ügyfelek személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben, zárható szekrényben való tárolása), valamint az informatikai védelmet is.

Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

21. Az adatkezeléssel érintettek jogai:

–        Átlátható tájékoztatás:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

–        Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

·       az adatkezelés célja,

·       az érintett személyes adatok kategóriái,

·       azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,

·       a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány 1113 Budapest, Bartók Béla út 106-110. B. lph. 7. em. 29.

E-mail: info@vegtaghiany.hu

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

–        Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány 1113 Budapest, Bartók Béla út 106-110. B. lph. 7. em. 29.

E-mail: info@vegtaghiany.hu

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

–       Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

·       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,

·       az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

·       az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

·       a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

·       uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány 1113 Budapest, Bartók Béla út 106-110. B. lph. 7. em. 29.

E-mail: info@vegtaghiany.hu

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

–        Adatkezelés korlátozásához való jog:

Érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

·       vitatja az adatok pontosságát,

·       jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány 1113 Budapest, Bartók Béla út 106-110. B. lph. 7. em. 29.

E-mail: info@vegtaghiany.hu

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

–        Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány 1113 Budapest, Bartók Béla út 106-110. B. lph. 7. em. 29.

E-mail: info@vegtaghiany.hu

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

–        Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány 1113 Budapest, Bartók Béla út 106-110. B. lph. 7. em. 29.

E-mail: info@vegtaghiany.hu

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

–        Az érintettet megillető jog automatizált döntéshozatal esetén:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt jelentős mértékben érintené. Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki az érintett személyes jellemzőit és amely rá nézve joghatással jár vagy őt jelentős mértékben érinti. Az adatkezelő nem alkalmaz olyan profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az érintett jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány 1113 Budapest, Bartók Béla út 106-110. B. lph. 7. em. 29.

E-mail: info@vegtaghiany.hu

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

Az adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).

22. Adatvédelmi incidens:

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidens esetén az adatbiztonság sérülésének komoly veszéllyel fenyegető szintűnek kell lennie, tehát a sérülésnek olyan fokúnak kell lennie, amely  a személyes adatok:

–        megsemmisülésével,

–        elvesztésével,

–        megváltoztatásával,

–        jogosulatlan közlésével vagy

–        jogosulatlan hozzáférésével jár együtt.

Incidensnek minősül, ha a fentiek közül bármelyik bekövetkezik, de ez nem zárja ki, hogy több pont is megvalósuljon egyszerre. Nem csupán a szándékos, rosszindulatú magatartások tartoznak e körbe, hanem a gondatlanságból elkövetett sérülések is. Az incidens tehát akkor következik be, ha véletlen vagy jogellenes cselekmény okozza.

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

–        személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,

–        illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,

–        személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,

–        az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni, vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését, vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást, vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) az adatkezelő haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens az adatkezelő tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait, és az orvoslására tett intézkedéseket. Az adatkezelőnek nyilván kell tartani az incidensekkel kapcsolatos adatokat, köztük az okait, a történéseket és az érintett személyes adatok körét. Emellett szerepelnie kell még a nyilvántartásban az incidensek hatásainak és következményeinek, valamint az orvoslásukra tett intézkedéseknek és az adatkezelő következtetéseit is (például: miért gondolja, hogy az incidens nem bejelentésköteles, vagy ha a bejelentés késedelmesen történik, akkor mi volt a késedelem oka).

Nem szükséges bejelenteni a felügyeleti hatóságnak azt az incidenst, amely valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az adatkezelő partnereinek jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatja erről az érintett partnert. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a legfontosabb információkat és intézkedéseket.

Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

–        az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

–        az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

–        a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az értintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

23. Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:

–        2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);

–        Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

–        2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

–        2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.);

24. Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

25. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím:         1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:                     0613911400

Fax:                            0613911410

E-mail:                       ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:                     http://www.naih.hu

26. Egyéb rendelkezések:

Az adatkezelő az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak.

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja partnereit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

Budapest, 2020. január 23

Lévay Petra

a Kuratórium elnöke

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET
Ssz.Személyes adat kezelésének megnevezéseAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaA személyes adat törlésére nyitva álló határidő
1.A kedvezményezettekről és törvényes képviselőjükről vezetett nyilvántartásban szereplő személyes és különleges adatok (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, a végtaghiány típusa, a törvényes képviselő foglalkozása).Az Alapítvány célja érdekében történő tevékenység biztosítása, tájékoztatás az Alapítvány által szervezett rendezvényekről, az érintettek számának figyelemmel kísérése.Az érintett (18 éven aluli személy esetében a törvényes képviselő) hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
2.A saját szervezésű rendezvényeken, eseményeken résztvevők (regisztrálók) személyes adatai.A rendezvény szervezése, kapcsolattartás érdekében.A szerződéses kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).A jogszabályban előírt megőrzési idő figyelembevételével.
3.Az adatkezelő által szervezett rendezvényeken előadók, szakemberek személyes adatainak kezelése.A rendezvény népszerűsítése, a rendezvényről szóló információk közzététele, kapcsolattartás az előadóval, szakértővel.A szerződéses kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A személyes adatok a rendezvényt követően haladéktalanul törlésre kerülnek.
4.A pályázók, kedvezményezettek személyes adatainak kezelése.Kapcsolattartás, a pályázat elbírálása, támogatás odaítélése, annak átadása.A szerződéses kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).A jogszabályban előírt megőrzési idő figyelembevételével.
5.A támogatási szerződésekben szereplő személyes adatok.Kapcsolattartás, a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése.A szerződéses kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).A jogszabályban előírt megőrzési idő figyelembevételével.
6.A személyi jövedelemadó 1%-a terhére adott támogatás esetén az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok.Kapcsolattartás az érintettel, további támogatásra ösztönzés.Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
7.A jogi személlyel kötött támogatási szerződésekben szereplő kapcsolattartói személyes adatok.Kapcsolattartás, a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése.Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul. A szerződés megszűnését követő 10 munkanapon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).
8.Ingatlan bérleti szerződésben szereplő személyes adatok.Kapcsolattartás, a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése.A szerződéses kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).A jogszabályban előírt megőrzési idő figyelembevételével.
9.A gazdasági tevékenység folytatása során kiállított számlán szereplő személyes adatok.Jogszabályi kötelezettség teljesítése, a számla kiállítása.Jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.
10.Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével), telefonszámokkal kapcsolatos adatkezelés.Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében, vagy hozzájárulás alapján.Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul. A szerződés megszűnését követő 10 munkanapon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).
11.A szállítók, szolgáltatók, alvállalkozók személyes adatai (természetes személy, vagy egyéni vállalkozó esetén).Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében.Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.
12.A szállító cégek, szolgáltatók, alvállalkozó kapcsolattartóinak személyes adatai.Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében.Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul. A szerződés megszűnését követő 10 munkanapon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).
13.A weboldal által kezelt cookie-k adatgyűjtése során rögzített személyes adatok.A felhasználói élmény növelése, a weboldal fejlesztése, közösségi plug-in-ek alkalmazása céljából.Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
14.Online támogatás nyújtása során megismert személyes adatok (név, email cím).A támogatás rögzítése, visszaigazolása érdekében.A szerződéses kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.
15.A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok (név, e-mail cím).Hírlevél küldése érdekében.Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
16.A weboldalon működő kapcsolatfelvételi űrlap használata során megadott személyes adatok (név, e-mail cím).Kapcsolatfelvétel céljából.Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
17.A weboldalon található vélemények megosztása során közzétett személyes adatok.Az Alapítvány tevékenységének népszerűsítése.Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
18.A Facebook oldal használata során az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok.Az adatkezelő tevékenységének népszerűsítése, információk megosztása érdekében.Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
18.A kedvezményezettekről, hozzátartozóikról, a támogatókról, készített fénykép- és videófelvételeken szereplő képmás.A tevékenység népszerűsítése, a felvételek weboldalon, közösségi oldalon és egyéb megjelenések kapcsán történő felhasználása.Az érintett (18 éven aluli személy esetében a törvényes képviselő) hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.