Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.     A weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban Alapítvány) adatai:

Alapítvány neve:                   A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány

Székhely:                                1113 Budapest, Bartók Béla út 106-110. B. lph. 7. em. 29.

Adószám:                               19006994-1-43

Nyilvántartási szám:              01-01-0000299

Képviselő:                              Lévay Petra a kuratórium elnöke

Telefonszám:                         0670/772-0646

E-mail cím:                             info@vegtaghiany.hu

A tárhelyszolgáltató adatai:

Evolutionet Kft.
7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Cégjegyzékszám: 02-09-075023
Adószám: 14992511-2-02
ugyfelszolgalat@szerverzum.hu
+36 30 503 1929

2.     Az Alapítvány weboldalának címe:

www.vegtaghiany.hu

3.     Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

Az Alapítvány a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé.

4.     Fontosabb fogalom meghatározások:

Támogató: Az Alapítvány számára a weboldalon keresztül adományt – ellenszolgáltatás nélkül – biztosító személy, vagy szervezet.

Adomány: A civil szervezetnek – létesítő okiratban rögzített céljaira – ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz.

5.     Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek az Alapítvány céljait pénzbeli hozzájárulás megfizetésével támogató Támogató jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a www.vegtaghiany.hu weboldal felhasználásával biztosított adományozásokra.

Az adományozás során a Támogató, ha a weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni és a weboldal felhasználásával kíván adományozni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti támogatási szerződés jön létre az Alapítvány és a Támogató között.

6.     Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. január 23. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Támogatóra és támogatásra hatályosak.

A Támogató a támogatási összeg bankkártyával, vagy átutalással történő megfizetését megelőzően nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja.

Az Alapítvány fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a támogatási összeg elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

7.     A szerződés létrejötte:

Az Alapítvány és a Támogató között a szerződés a Támogató általi önkéntes regisztrációval, személyes adatok megadásával (név, e-mail cím), az ÁSZF elfogadásával és a fizetés teljesítésével érvényesen létrejön és elektronikus írásbeli szerződésnek minősül. Az Alapítvány a Támogatóval ily módon létrejött írásbeli szerződés lényeges feltételeiről visszaigazolást küld a Támogató által megadott elektronikus címre. A visszaigazolás rögzítésre és tárolásra kerül, egyéb iktatásra nem kerül sor. A szerződéskötés nyelve a magyar, a szerződésre Magyarország jogszabályai irányadók.

Az Alapítvány és a Támogató között létrejött szerződés szerint a Támogató az Alapítvány céljának érdekében pénzügyi támogatást nyújt az Alapítvány részére, amelyet az alapítvány köszönettel elfogad. A támogatás a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében akkor minősül az Alapítvány részére nyújtott támogatásnak, ha a weboldalon keresztül bankkártyás fizetéssel, vagy banki átutalással megtörténik a támogatási összeg átutalása, és erről a rendszer visszaigazolást küld a Támogató részére.

A támogatás összegén felül az Alapítvány egyéb költséget nem számít fel, a bankkártyás fizetéssel kapcsolatos kezelési költség az Alapítványt terheli.

Az Alapítvány a Támogató részére a hatályos jogszabályok szerint állítja ki a támogatási igazolást, vagy számlát amennyiben a Támogató ezt kéri. Az erre vonatkozó igényt a Támogató az Alapítvány részére címzett levélben kérheti (A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány 1113 Budapest, Bartók Béla út 106-110. B. lph. 7. em. 29., e-mail cím: info@vegtaghiany.hu).

A Támogató az Alapítvány weboldalán tájékozódhat az Alapítvány céljáról, tevékenységéről. A hatályos jogszabályok szerint megtekintheti az Alapítvány beszámolóját.

Az Alapítványt a Támogató által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibákért semminemű felelősség nem terheli.

8.     A támogatás fizetése:

Az Alapítvány által üzemeltetett weboldalon a támogatás összegét bankkártyával (Barion) , vagy banki átutalással lehet kiegyenlíteni.

Banki átutalással történő fizetés: a Támogató ez esetben az Alapítvány bankszámlájára utalja a támogatási összeget.

Bankkártyás fizetés (Barion): Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A weboldalon a Támogató kiválasztja a kártyás fizetést, majd a banki oldalon meg kell adni a kártya adatait. A fizetés gomb megnyomása utána a bank visszairányítja a Támogatót az Alapítvány weboldalára, ahol láthatja a sikeres tranzakció adatait.

A Barion fizetési oldalán a „Fizetek” gomb megnyomása előtt a Támogató megváltoztathatja döntését, a támogatás fizetését megszakíthatja.

A bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Alapítvány nem vállal felelősséget. A Támogató fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

Az Alapítvány kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

A támogatás összegéről az Alapítvány – a hatályos jogszabályok értelmében – számlát nem állít ki a Támogató részére.

9.     Adatvédelem:

Az Alapítvány kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az Alapítvány megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei, Támogatói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén az Alapítvány weboldalán és székhelyén érhető el.

10.  A szerződés megszüntetése, elállási jog:

A szerződéstől a Támogató a fizetés tényleges megtörténtéig állhat el. A Barion fizetési oldalán a „Fizetek” gomb megnyomása előtt a Támogató megváltoztathatja döntését, a támogatás fizetését megszakíthatja.

A szerződés felbontható a felek közös megegyezésével, vagy:

a)     az Alapítvány által, ha a támogatás jó erkölcsbe ütközik, vagy jogszabály megkerülésével teljesítették;

b)     a Támogató részéről, ha a szerződés semmisségét vagy megtámadását megalapozó körülmények állnak fenn, vagy

c)     a támogatás megfizetését követő 14 napon belül a Támogató körülményeiben olyan lényeges változás történik, amely a támogatás visszakövetelésére ad alapot.

Felbontás és a Támogatónak való visszafizetés esetén az Alapítvány kamatot nem fizet, az utalás költségeit a Támogató viseli, kivéve ha a felbontásra az Alapítvány felróható magatartása miatt kerül sor.

11.  Vegyes és záró rendelkezések:

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Magatartási kódexnek az Alapítvány nem vetette alá magát.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. január 23. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött támogatási szerződések tekintetében alkalmazandók.